Sean Nakoneczny

President

Tammy Goddard

Secretary

Laura Nelson

Vice President

Pete Moffett

Treasurer